I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kateřina Kotačková, IČ: 08036551

Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa: Ing. Kateřina Kotačková, Vyšehradksá 1283, Hluk, 687 25
Kontaktní email: maamidiar@gmail.com
Kontaktní telefon: +420 608384448

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal
na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních
sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k
objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní
údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí
osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních
údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a
činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po
dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li
osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na
základě smlouvy:

Česká pošta, s.p.

Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, bydliště, informace o objednaném zboží)

zajišťující marketingové služby:

Faceboook Inc., Seznam.cz, a.s., Google Inc., Smartselling.cz

VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15
GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte,
že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v
listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami.